De online exhibitie voor abstracte, geabstraheerde, moderne en hedendaagse schilderkunst
ABSTRACTSPECIALIST
Online exhibitie voor moderne schilderkunst
Algemene voorwaarden
Artikel 1 – Definities
De websites abstractspecialist.nl en abstractspecialist.com, hierna te noemen Abstract Specialist, zijn producten van Romilan ICT. Romilan ICT is gevestigd aan het adres Tolakkerweg 254a, 3738JV te Maartensdijk, Nederland. De diensten voor Abstract Specialist worden geleverd door Romilan ICT. Abstract Specialist is een online exhibitie voor de abstracte, geabstraheerde, moderne en hedendaagse schilderkunst en daarmee een platform om koper en verkoper tot elkaar te brengen. Abstract Specialist biedt gratis en betaalde diensten, deze staan omschreven in Artikel 4a. Consument is degene, ook wel bezoeker genoemd, die een gratis dienst afneemt bij Abstract Specialist. Kunstenaar is degene, ook wel gebruiker genoemd, die de betaalde dienst afneemt van Abstract Specialist. Kunstwerk is alle inhoud door kunstenaar aan Abstract Specialist ter beschikking gesteld.

Artikel 2 – Overeenkomst
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van Abstract Specialist. Bij het gebruikmaken van een dienst van Abstract Specialist is er een overeenkomst en gaat de gebruiker akkoord met deze algemene voorwaarden en het Privacy verklaring van Abstract Specialist, tenzij uitdrukkelijk anders overeen wordt gekomen. Abstract Specialist is een platform om koper en verkoper tot elkaar te brengen. Abstract Specialist is nimmer partij bij de daadwerkelijke transacties of overeenkomst die gesloten wordt tussen kopers en verkopers.

Artikel 3 – Wijzigingsrecht
Abstract Specialist heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen, hetgeen zal geschieden middels het plaatsen van een nieuwe versie met aangepaste algemene voorwaarde op de website. Wijzigingen treden niet eerder in werking dan 30 dagen na bekendmaking, of op een ander tijdstip als in de bekendmaking vermeld. Van deze overeenkomst kan niet worden afgeweken, tenzij zulks met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Abstract Specialist gebeurt. Ook heeft Abstract Specialist het recht om tekstuele en visuele wijzigingen aan te brengen op de inhoud die is toegevoegd door de gebruiker op Abstract Specialist. Het wijzigen van inhoud, die door de gebruiker geplaatst is, wordt doorgaans alleen gedaan bij tekstfouten of afbeeldingen met een foutieve uitsnede.

Artikel 4a – Diensten
Abstract Specialist biedt de hieronder genoemde diensten;
1. Het gratis weergeven van kunstenaars en kunstwerken voor elke bezoeker van de website.
2. Het gratis Nieuwsbrief account waarmee de gebruiker op de hoogte wordt gehouden middels een digitale nieuwsbrief, die verstuurd wordt per email. De focus van deze nieuwsbrief ligt op de laatst toegevoegde kunstwerken. Voor deze dienst is enkel een e-mailadres vereist.
3. Het gratis Bezoekersaccount waarmee de gebruiker zoekopdrachten kan opslaan en kunstwerken ontvangt middels een digitale nieuwsbrief, die verstuurd wordt per email. Voor deze dienst is gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres vereist.
4. De betaalde Basic en Premium abonnementen waarmee kunstenaars, die actief zijn in de schilderkunst, een eigen pagina kunnen beheren. Deze profielen kunnen worden voorzien van informatie en afbeeldingen. Bij het Premium account wordt ook een aparte website geleverd waarop enkel het werk van de gekozen kunstenaar te zien is. Deze website is te bereiken via een subdomein van Abstract Specialist, de naam van dit subdomein is gelijk aan de gebruikersnaam van het bijbehorende account. Voor deze dienst is een gebruikersnaam, wachtwoord, e-mailadres, geldige NAW gegevens, postcode en land vereist. De duur, betaling en verlenging van deze betaalde dienst wordt omschreven in Artikel 5, 6a en 6b.

Artikel 4b – Aanmelden
Aanmeldingen voor het Nieuwsbrief, Bezoekers-, Basic en Premium account vereisen een geldig e-mailadres. Dit wordt gecontroleerd middels een activatie email met persoonlijke activatielink. Na gebruik van de activatielink wordt het e-mailadres geldig verklaard en de dienst, en daarmee het account, geactiveerd.

Artikel 5 – Duur
Voorwaarden in dit artikel zijn van toepassing op de betaalde diensten, het Basic en Premium account, welke omschreven staat in Artikel 4a. De overeenkomst ten aanzien van de betaalde dienst, het abonnement voor het Basic en Premium account, wordt aangegaan voor een periode van één jaar en wordt niet automatisch verlengt. Na elk jaar is er de mogelijkheid het abonnement telkens te verlengen met één jaar.

Artikel 6a – Betaling
Voorwaarden in dit artikel zijn van toepassing op de betaalde diensten, het Basic en Premium account, welke omschreven staat in Artikel 4a. Na het aanmelden en activeren van het Basic en Premium account, kan er gelijk online betaald worden. Na een succesvolle betaling wordt er binnen een aantal werkdagen een digitale factuur verstuurd.

Artikel 6b – Verlenging
Voorwaarden in dit artikel zijn van toepassing wanneer de betaalde diensten, het Basic en Premium account, welke omschreven staat in Artikel 4a, verlengt dient te worden. Rond de einddatum van het abonnement zal er een mail verstuurd worden de mogelijkheid tot verlenging. Indien er niet ingegaan wordt op deze verlenging zal het profiel gedeactiveerd worden. De Kunstenaar kan hierna nog wel inloggen, maar het werk zal niet meer te zien zijn op de website. Mocht de verlenging en betaling later geschieden dan wordt het profiel alsnog geactiveerd en het abonnement met één jaar verlengt vanaf de nieuwe verlengdatum. Het (al eerder ingevoerde) werk zal hierna weer zichtbaar zijn op Abstract Specialist.

Artikel 7 – Beëindiging
Voorwaarden in dit artikel zijn van toepassing op het Nieuwsbrief, Bezoekers-, Basic en Premium account, welke omschreven staan in Artikel 4a. Deze diensten zijn te allen tijde opzegbaar, echter is er bij tussentijdse beëindiging van de betaalde dienst geen restitutie van de betaalde gelden. Bij opzegging wordt er middels een deactivatie email een persoonlijke deactivatielink verstuurd. Na gebruik van de deactivatielink wordt de dienst stopgezet, en daarmee het profiel gedeactiveerd. Na deactivatie van het Kunstenaarsprofiel is het niet meer te bezichtigen op Abstract Specialist.

Artikel 8a – Toegestane inhoud
De gebruiker staat er voor in dat de via Abstract Specialist aangeboden kunst origineel is en eigen werk is, wat betekend dat de kunst gemaakt is door de gebruiker zelf of het bedrijf/atelier van de gebruiker. De aangeboden kunst moet abstracte, geabstraheerde of hedendaagse schilderkunst betreffen. Inhoud die hiervan afwijkt kan mogelijk door Abstract Specialist verwijderd worden. De foto van het schilderij dient recht van voren te zijn genomen, van goede kwaliteit te zijn (minimaal 640 pixels breed of hoog), scherp te zijn, nagenoeg overeen te komen met de originele kleuren en in JPG formaat aangeleverd te worden. Na het uploaden dient er een uitsnede gemaakt te worden waarna alleen het totale schilderij zichtbaar is, bij voorkeur ook zonder lijst en/of passe-partout. Bij de afbeelding dient complete en juiste informatie verstrekt te worden. Indien de aangeboden kunst niet in optimale staat verkeerd, is de gebruiker verplicht dit ook te verstrekken bij het kunstwerk. Abstract Specialist zal de door de gebruiker toegevoegde inhoud waar mogelijk handmatig op juistheid controleren. Indien op enig moment blijkt dat de inhoud strijdig is met deze algemene voorwaarden is Abstract Specialist gerechtigd de inhoud te wijzigen of per direct te verwijderen. Elk uniek kunstwerk mag maar één keer toegevoegd worden aan Abstract Specialist.

Artikel 8b – Niet toegestane inhoud
Het is niet toegestaan om onderstaande inhoud aan te brengen op Abstract Specialist;
1. Onrechtmatig gebruikt materiaal waar copyright op rust, wat valt onder een handelsmerk of wat auteursrechtelijk is.
2. Materiaal dat door Abstract Specialist wordt beoordeeld als bedreigend, discriminerend obsceen, of op enigerlei andere wijze als aanstootgevend wordt gezien.
3. Website vermeldingen die niets met schilderkunst te maken hebben, illegale activiteiten promoten, illegale inhoud bevatten of schade aan computers kunnen toebrengen.
4. Afbeeldingen en teksten die niets te maken hebben met de kunstenaar of schilderkunst.
5. Materiaal dat in strijd is met de wet, openbare orde of goede zeden.
6. Pornografie.

Artikel 8c – Verboden
Het is verboden om onderstaande acties te verrichten bij Abstract Specialist;
1. De inhoud exporteren naar andere websites, op welke wijze dan ook, dan wel anderszins gegevens te oogsten of te verzamelen voor gebruik door derden.
2. Het gebruik maken van vermeldde dan wel verkrijgen persoons-, adres- en/of e-mailgegevens, alsmede van geplaatst beeldmateriaal, anders dan in het kader van het normale gebruik van Abstract Specialist, dat wil zeggen anders dan ten behoeve van het tot stand komen van een mogelijke overeenkomst tussen kopers en verkopers.
3. Elke poging om de servers aan te vallen of hoe dan ook onstabiel te maken is strikt verboden.
4. Onze servers te gebruiken voor spam, mail bommen of bedreigende software.

Artikel 8c – Maatregelen
Abstract Specialist heeft te allen tijde het recht om onderstaande maatregelen te treffen;
1. Degene die deze algemene voorwaarden overtreedt kan per direct afgesloten worden.
2. Diensten te weigeren of stop te zetten als dat nodig geacht wordt.
3. Bij elke vorm van een overtreding de dienst te beëindigen.
4. Nadere regels te stellen voor het gebruik van de diensten.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
Abstract Specialist kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor;
1. Eventuele schade die wordt geleden door een klant of een derde ten gevolge van enig doen of nalaten van de zijde van Abstract Specialist of een bedrijf dat door Abstract Specialist is ingeschakeld.
2. Schade die wordt geleden door derden ten gevolge van enige klant van Abstract Specialist.
3. Enige indirecte schade, vervolgschade daarbij inbegrepen, noch is Abstract Specialist gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van het internet noch schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens.
4. Gedragingen van de aangesloten kunstenaars, of voor kunst die ter verkoop of levering worden aangeboden door de kunstenaar, noch is Abstract Specialist verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid of wettelijke toelaatbaarheid van kunst die wordt aangeboden.
5. De inhoud van de website noch voor de (mogelijke) schending van (intellectuele eigendoms)rechten van derden door plaatsing op Abstract Specialist.
6. Welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van Abstract Specialist.
7. De inhoud van websites van derden die op Abstract Specialist vermeld staan.

Artikel 10 – E-mail
Abstract Specialist behoudt zich het recht om email te versturen, zoals nieuwsbrieven, informatie en servicemededelingen, naar degene die een dienst afneemt of wilt afnemen. Alle communicatie betreffende de diensten worden ook via email gedaan. Voor servicemededeling kan men zich niet uitschrijven.

Artikel 11 – Auteursrecht
Alle inhoud op Abstract Specialist is beschermd door het auteursrecht en eigendom van Abstract Specialist of de vermelde kunstenaar. De inhoud van kunstenaars mag niet zonder schriftelijke toestemming van de kunstenaar overgenomen of gebruikt worden. Alle andere inhoud mag niet zonder schriftelijke toestemming van Abstract Specialist overgenomen of gebruikt worden. Alleen Abstract Specialist mag alle inhoud elders op internet gebruiken, bijvoorbeeld op Facebook en Pinterest, voor promotiedoeleinden van de kunstwerken, kunstenaars en website.

Artikel 12 – Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Abstract Specialist maakt gebruik van cookies bij het inloggen voor het onthouden van je gegevens en het bijhouden van statistieken voor het bezoek aan Abstract Specialist.

Artikel 13 – Contact
Het melden van problemen en/of overtredingen, aangaande Abstract Specialist, kan geschieden via het e-mailadres info@abstractspecialist.nl of via het contactformulier op de website.


© Copyright Abstract Specialist. Alle rechten voorbehouden.